030-289 0444 | Buiten kantooruren: 088-130 9670
homepage header
Privacy regels

Privacy regels

Home/Privacy regels
Privacy regels2019-02-11T13:42:28+00:00

Privacyreglement patiëntgegevens

Doel en reikwijdte van de privacyreglement: doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsen Nieuw Plettenburgh heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 1. Organisatie

Huisartsen Nieuw Plettenburgh is een maatschap van huisartsen.

In onze praktijk werken ruim 20 personen die uw medische en administratieve gegevens zorgvuldig beheren. Wij zijn wettelijk verplicht een dossier van u bij te houden. Contractueel zijn wij verplicht geaggregeerde gegevens aan te leveren aan de Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad en uw Zorgverzekeraar voor kwaliteitsdoeleinden en financiële afwikkeling. Voor dit laatste doel (financiële afwikkeling) tevens aan de Maatschap UZES (Utrecht Zuid Eerstelijns Samenwerking).

 1. Welke gegevens leggen wij van u vast?
 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw apotheek, verzekeringsgegevens.
 • De contacten die u hebt met de praktijk, denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken, maar ook bezoeken aan bijvoorbeeld de praktijkondersteuner of contact met de assistente. Hiervan leggen wij vast wat uw klachten zijn, en welke afspraken we hierover met u gemaakt hebben.
 • Voorgeschreven medicijnen.
 • Laboratoria uitslagen.
 • Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent.
 • Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden.
 1. Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens
 • Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
 • Doeleinden zijn:
 1. gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 2. gebruik ten behoeve van de financiële afhandeling van de huisartsgeneeskundige zorg
 3. gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
 4. ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem;.
 5. andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

 1. Omgang met uw persoonsgegevens

Wie ontvangt deze gegevens, dan wel wie kan deze gegevens of een samenvatting ervan inzien?

 • Uzelf, wanneer u daarom vraagt. In de nabije toekomst ook via de website met uw inlog.
 • De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts;
 • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk;
 • Huisartsen van Primair Huisartsenposten (alle locaties) hebben inzage in een samenvatting van uw dossier, wanneer u een van deze huisartsenposten bezoekt, alleen als u hiervoor specifiek toestemming voor hebt gegeven (“Toestemming LSP”: www.vzvz.nl).
 • De apotheek ziet uw voorgeschreven medicijn en uw administratieve gegevens
 • De specialist ziet bij verwijzing de reden van verwijzen en evt. onderzoeksresultaten, (een deel van) uw voorgeschiedenis en de relevantie contacten waar u voor wordt verwezen.
 • Enkele beheerders van het automatiseringssysteem (Promedico-ASP en ICTaurus) die in opdracht van de praktijk werkzaamheden uitvoeren.
 • Zorgverzekeraar, als het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven, de praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of via een Zorggroep, als het gaat om programmatische zorg als u bijv. Diabetes Mellitus patiënt bent of COPD hebt. Ook de zorg door de POH-GGZ wordt via de Zorggroep gedeclareerd.
 • Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad, voor financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s waaronder Diabetes type 2 programma en COPD-programma. Tevens ontvangen zij geaggregeerde gegevens over geleverde zorg.
 • Maatschap Utrecht Zuid eerstelijns Samenwerking: voor financiële afhandeling van geïntegreerde eerstelijns zorg.

Al deze mensen hebben een plicht tot geheimhouding.
Het doel van het delen van gegevens bepaalt welke gegevens worden gedeeld: bij een verwijzing worden naast ANW gegevens ook medisch inhoudelijke gegevens gedeeld. Voor financiële afhandeling in principe alleen ANW en verzekeringsgegevens.
Het delen van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijke zorg te bieden.

 1. Delen van geanonimiseerde gegevens

Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens:

 • Medische gegevens voor onderzoek: Erasmus Universiteit (IPCI)
 • Medische gegevens voor onderzoek: Julius Huisartsen Netwerk (JHN)
 • Aantallen en percentages van verrichtingen van Ketenzorgprogramma’s, voor kwaliteitsverbetering aan: Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar u als persoon

 1. Uw toestemming

Door u in te schrijven bij onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven.

Wij hebben vooraf uw expliciete toestemming nodig om een samenvatting van uw medische gegevens uit ons systeem aan te bieden aan de artsen van Primair Huisartsenposten (“Toestemming LSP”: www.vzvz.nl). Zodra u de huisartsenpost bezoekt is deze samenvatting door de behandelend arts te raadplegen. Vraag de assistente hoe u deze toestemming aan ons kunt geven. Uw toestemming voor deze gegevensuitwisseling kunt u op elk moment bij ons weer intrekken. Of kijk op de website: www.vzvz.nl.

 1. Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevindt. Onze huisartsenpraktijk werkt met het Huisarts Informatie Systeem van Promedico-ASP. Opslag en beveiliging vindt plaats volgens de vigerende wet- en regelgeving. Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens vigerende wet- en regelgeving.

 1. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. In ieder geval bewaren wij deze zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, na uw akkoord, uw medische dossier naar uw nieuwe huisarts door via een beveiligde verbinding. Na overlijden van een van onze patiënten, wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste vijftien jaar bewaard.

 1. Wat u zelf kunt doen

De huisartsenpraktijk heeft via de website een patiënten portaal (https://nieuwplettenburgh.uwzorgonline.nl/). U kunt hier op vrijwillige basis gebruik van maken.

Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als het een lang wachtwoord is, bijvoorbeeld een zin, en als er verschillende soorten tekens in staan.
 • Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt.
 • Wij adviseren u om geen openbaar wifi te gebruiken.
 • Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi, ook niet met de wifi thuis.
 • Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.
 1. Klachtenprocedure van onze praktijk

Hiervoor verwijzen we naar de klachtenregeling zoals u terug kunt vinden op onze website (www.praktijkdetmoldstraat.nl; per 1 november 2018; www.allroundweb.dev/huisarts-nwplb ).

 1. Rechten van u als patiënt
 • De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt;
 • De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen;
 • De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn;
 • De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is (behoud integriteit van de verslaglegging);
 • Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;
 • Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

12  Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Huisartsen Nieuw Plettenburgh treedt in werking op 23 oktober 2018 en is gepubliceerd op de website van de praktijk en aangeplakt in de wachtkamer van de praktijk. Het vervangt het privacyreglement van 25 mei 2018 van Huisartsenpraktijk Detmoldstraat.